ह्यारीको भलिबल कौशल !

a]nfotsf /fhs'df/ x]g/L rfN;{ cNj6{ 8]le8 …Xof/LÚ g]kfnsf] kfFrlbg] cf}krfl/s e|d0fsf] qmdd ndh'ª u}8f uflj;sf] uf}8f df ljdf k'u] kl5  ljBfyL{x?;+u elnan v]Nb}  . tl:a/ k|bLk/fh jGt,/f;;
काठमाण्डौं । बेलायतका राजकुमार हेनरी चाल्र्स अल्वर्ट डेभिड ‘ह्यारी’ नेपालको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणको क्रममा हाल लमजुङमा रहेका छन् । मंगलबार उनी गैडा गाविसको गौडामा बिमा पुगे ।

लेउरानी गाउँवाट गौडाको विमासम्म उनी हिँडेर पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेर उनले विद्यार्थीहरुसंग भलिबल खेल्दै । त्यहाँ पुगेर उनले स्थानीयसँग भलाकुसारी गर्नका साथै विद्यालयको अवलोकन समेत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: